Adoptie

De adoptieprocedure in Nederland is gebaseerd op de uitgangspunten van het Haags Adoptieverdrag. De procedure begint met het indienen van een aanvraag en kan in negen afzonderlijke stappen worden verdeeld. Voor meer informatie over de te volgen procedure kunt u bijvoorbeeld terecht op de website van de Stichting Adoptievoorzieningen: www.adoptie.nl. Wij zullen hieronder kort de gang van zaken schetsen.

1. Aanvraag
De adoptieprocedure begint met het indienen van een aanvraag ter verkrijging van toestemming tot opneming ter adoptie van een buitenlands kind.

2. Toetsing
Deze aanvraag tot zogenoemde beginseltoestemming wordt vervolgens getoetst door de Stichting Adoptievoorzieningen. Gekeken wordt of aan de voorwaarden (leeftijd en burgerlijke status) voor adoptie wordt voldaan. U wordt dan toegelaten tot de adoptieprocedure.

3. Voorlichting
Na toelating worden zes voorlichtingsbijeenkomsten gevolgd bij de Stichting Adoptievoorzieningen. De voorlichting heeft als voornaamste doel aspirant-adoptieouders in staat te stellen een weloverwogen keuze te maken ten aanzien van het adopteren.

4. Advies Raad voor de Kinderbescherming.
Na een gezinsonderzoek, bestaande uit vier gesprekken, stelt de Raad een gezinsrapport op en adviseert de Minister van Justitie over het geven van de beginseltoestemming.

5.Beginseltoestemming
De Minister van Justitie verleent op basis van het gezinsrapport en van de Raad voor de Kinderbescherming al dan niet een beginseltoestemming tot het adopteren. De toestemming is drie jaar geldig en kan, na een hernieuwd gezinsonderzoek, worden verlengd met nog eens drie jaar.

6.Bemiddeling
Na de toestemming kan door een zogenoemde vergunninghouder worden gezocht naar de meest geschikte ouders voor een kind dat voor adoptie in aanmerking kom. Dit is de volledige bemiddeling. Een andere mogelijkheid is dat de toekomstige adoptieouders zelf via een buitenlands contact de basis voor een adoptie leggen. In dat geval is sprake van deelbemiddeling. Het contact in het buitenland moet door één van de vergunninghouders worden gecontroleerd. De vergunninghouder brengt advies over het contact aan de Minister van Justitie. Na goedkeuring mag via dit contact een kind worden geadopteerd

7.Voorstel
Als er sprake is van een goede match krijgen de toekomstige adoptieouders een kind ter adoptie voorgesteld. In dit voorstel wordt er (beperkte)informatie over het kind gegeven. Zodra het voorstel wordt geaccepteerd, wordt er meer informatie over het kind worden vrijgegeven.

8. De komst van het kind
Nadat instemming met een plaatsingsvoorstel moet er veel geregeld worden voordat het kind in het land van herkomst kan worden opgehaald.

9. Formaliteiten in Nederland
Dit is het sluitstuk van de procedure. Op het moment dat het kind in Nederland aankomt moeten, afhankelijk van het land van herkomst en de rechtsgeldigheid van de uitgesproken adoptie, de nodige formaliteiten geregeld worden. In sommige gevallen is het noodzakelijk van de Nederlandse rechter een adoptie-uitspraak te verkrijgen. De inschakeling van een advocaat is in dat geval verplicht.

AdoptieAdvocaat.nl is een initiatief van Van Bommel Advocatuur en Mediation
 
© Copyright 2017 Legters Consultancy