Procedure

De rechtsgeldigheid van de adoptie hangt ondermeer samen met de vraag of het kind al dan niet afkomstig is uit een land dat partij is bij het Haags Adoptieverdrag.

Als de adoptie in het land van herkomst is uitgesproken en dit land is partij bij het Haags Adoptieverdrag, dan wordt de adoptie in Nederland automatisch erkend. Een adoptieprocedure is dan niet nodig. Klik hier om te zien welke landen bij het Haags Adoptieverdrag zijn aangesloten.

Indien de adoptie in het land van herkomst is uitgesproken, maar dit land is geen verdragsstaat, dan is erkenning van de buitenlandse adoptie door een Nederlandse Rechtbank nodig. Erkenning vindt plaats door een juridische procedure die wordt ingeleid middels het indienen van een verzoekschrift strekkende tot adoptie bij de bevoegde Rechtbank. Bijstand door een advocaat is verplicht. Normaal geproken zal de adoptie door de Rechtbank zondermeer worden uitgesproken. Dit gebeurd in de vorm van een schriftelijke beschikking. Hierdoor komen de familierechtelijke betrekkingen met uw kind tot stand.

Met het adoptieverzoek kan tevens een verzoek worden gedaan om de voornaam van uw kind te wijzigen. Soms is er, indien de adoptie het eerste kind betreft, een keuzemogelijkheid voor de achternaam.

In de meeste gevallen zal dus in het land van herkomst een adoptie-uitspraak gedaan zijn die in Nederland via een juridische procedure erkend kan worden. Als uw kind geadopteerd is uit een land waarvan het rechtssysteem niet eist dat de adoptie ter plekke wordt uitgesproken, moet uw kind naar Nederlands recht worden geadopteerd.

AdoptieAdvocaat.nl is een initiatief van Van Bommel Advocatuur en Mediation te Appingedam. Graag begeleiden wij u bij het juridische sluitstuk van uw adoptie. Middels een voor ons kenmerkende duidelijke aanpak en doorzichige werkwijze kunnen wij de adoptieprocedure voor u opstarten. Van het bij de Rechtbank in te dienen verzoek en alle overige stukken ontvangt u ter goedkeuring altijd eerst een concept. Als vanzelfsprekend blijft u tot de uiteindelijke uitspraak op de hoogte van de ontwikkelingen.

Kosten

Wij kunnen onze werkzaamheden aanbieden voor een vast bedrag van EUR 750--, exclusief BTW en kosten, aan de rechtbank verschuldigde griffierechten en eventuele procureurskosten. Voor dit bedrag begeleiden wij u bij de gehele verzoekschriftprocedure. Wellicht komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. Indien uw inkomen en vermogen binnen de daarvoor gestelde grenzen valt, vergoed de overheid een deel van de advocaatkosten. Zie voor meer informatie de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

AdoptieAdvocaat.nl is een initiatief van Van Bommel Advocatuur en Mediation
 
Copyright 2017 Legters Consultancy